top of page

Dava Konuları

Aşağıda Dava konularında yer alan detaylar kapsamında tüm hukuki danışmanlık ve davalarınız etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Özel Hukuk Davaları

Tazminat ve Sigorta Hukuku
Araç kazası, iş kazası ya da tıbbi hatalardan (malpractice) dolayı ortaya çıkan üzücü durumlar nedeniyle, mağdurların hangi haklara sahip olduğunu öğrenebilmeleri için, emsal mahkeme kararları ile birlikte açıklayıcı bilgilerle danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Ancak belirtmemiz gerekir ki, tazminat konusu olabilecek her olay, kendine has özellikler içerir. Detaylı bir delil toplama ve gerekçeli bir sunum önemlidir. Dolayısı ile, profesyonel hukuki yardım almadan bu tip hak kayıplarının ve ihlallerinin telafisi mümkün değildir.


Sigorta kuruluş ve şirketlerinin ve güvence hesaplarının uğradığınız zararı yükümlülükleri çerçevesinde eksiksiz karşılayabilmeleri için bu alanda uzmanlaşmış avukat desteği büyük önem kazanmaktadır. Bu alanda ne kadar az şey bildiğimizi okudukça ve yaşadıkça öğrendik. Bilmediğimizi bilerek başladığımız sigorta ve tazminat hukuku yolculuğumuzda bu alana emeği geçmiş üstatlarımızın aktarımlarını ve bilgi ve tecrübemizi sizlerin hizmetine sunmak isteriz.


Yabancı plakalı araçların Türkiye'de neden olduğu kazalarda, işlemlerin yürütülmesi, özel ilgi ve bilgi gerektiren konular içerdiğinden, kesinlikle profesyonel hukuki yardım alınmalıdır. Yurt dışı bağlantılı sigortaların büyük bölümü, ya limitsiz ya da çok yüksek teminatlar içerdiğinden, mağdurların bu konuda bilinçli olmaları büyük önem taşımaktadır.


Haklarınızın neler olduğunu öğrenmek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız.

Kamu Hukuku Davaları

İdare ve Vergi Hukuku Davaları

 • İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay’da açılacak her türlü idari işlem ve eylemin (haksız veya hukuksuz atama-yer değiştirme, disiplin cezaları, özlük hakkı ihlalleri, haksız terfi yükselme ve kademe ilerlemesi işlemleri gibi 657,926 sayılı kanunlar gibi personel ve teşkilat kanunlarından kaynaklanan hakların ihlalinde)   iptaline ve/veya tazminat taleplerine (tam yargı) ilişkin davalar.

 • Memurların Sendikal haklarının ve toplu sözleşme hukukunun uygulanmasından kaynaklanan davalar.

 •  İmar Hukukundan kaynaklanan parselasyon, kamulaştırma, geçiş hakkı gibi davalar

 • Her türlü haksız İdari eylem ve işlemlerin iptali davaları

 • Kamu İhale Hukukunda şikâyet ve dava prosedürü takibi.

Ceza Hukuku(Ağır Ceza Davaları)

 • Her türlü ceza davalarında Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında sanık müdafiliği ve mağdur vekilliği

İş Hukuku Davaları

 • İşe iade davaları

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs alacak davaları

 • Sigortalılık hizmet tespiti davaları

 • İş kazası sonucu ölüm ve yaralanmalar ve meslek hastalığı nedeniyle her türlü (destekten yoksun kalma, iş göremezlik gibi) tazminat davaları

Ticaret Hukuku

 • Her türlü (Anonim, limted, Adi Ortaklık vs..) Şirket kuruluş sözleşmesi hazırlama ve Önleyici şirket danışmanlığı verme.

 • Büromuz Sözleşmelerin Akdedilmesi konusunda, imza öncesi yapılacak müzakere, sözleşme taslağının hazırlanmasında hizmet sunma yetisine sahiptir.Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmeler;. Ortaklık Sözleşmeleri. Mal Alımı Sözleşmeleri. Uluslararası dağıtım sözleşmeleri. JointVentures. Franchise Sözleşmeleri. Acente Sözleşmeleri. İnşaat Sözleşmeleri. Kredi Sözleşmeleri. Lisans Sözleşmeleri. İş Sözleşmeleri. Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

 • İhtilaf öncesi sözleşme düzenlenmesi

 • Alacak davaları

 • Marka Hukukuna ilişkin davalar

Miras ve Gayrımenkul Hukuku

 • Kamulaştırmasız el atma

 • Kamulaştırma ve bedel artırımı

 • Ortaklığın giderilmesi

 • Orman davaları

 • Tapu iptali ve tescili

 • Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan davalar

 • Kira Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

 • Gayrimenkul satış sözleşmeleri

 • İnşaat sözleşmeleri

 • Vasiyetnamenin açılması

 • Vasiyetnamenin iptali

 • Tenkis davaları

İcra ve İflas Hukuku

 • İlamlı ve ilamsız alacakların icra takipleri ve bunlara ilişkin davalar

 • Kıymetli evraklardan doğan alacaklar ve bunlara ilişkin davalar

 • İstihkak davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • Kıymet takdirine itiraz

 • Kira alacakları ve tahliye davaları

 • İflasa ilişkin işlem ve davalar

Aile Hukuku

 • Boşanma(anlaşmalı veya çekişmeli)

 • Velayetin değiştirilmesi

 • Maddi ve manevi tazminat

 • Nafaka

 • Mal paylaşımı

 • Babalık ve Tanıma

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

bottom of page